Cài đặt và vận hành SonarQube trên Ubuntu 16.10

Bước 1: Cài đặt Java JDK 8 từ PPA.

Chạy lần lượt 3 lệnh sau:

[generic]$ sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install oracle-java8-installer[/generic]

Để tiến hành cài đặt Java 8. Toàn bộ quá trình đều đã được tự động. Sau khi cài đặt có thể chạy thêm lệnh sau để tự động setup các biến môi trường cho Java:

sudo apt-get install oracle-java8-set-default

Kiểm tra phiên bản Java bằng lệnh:

[generic]java -version[/generic]

Kết quả hiển thị có dạng:

[generic]java version “1.8.0_111”
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_111-b14)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.111-b14, mixed mode)[/generic]

Bước 2: Cài đặt MySQL Server 5.7 làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Bước 3: Cài đặt nginx làm Web Server.

Bước 4: Cài đặt SonarQube từ Repository.

One Reply to “Cài đặt và vận hành SonarQube trên Ubuntu 16.10”

  1. Test Comment

Leave a Reply to Doko Demo Doa Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.