Category: Software Development

Rust + GTK on Windows: Getting Started 0

Rust + GTK on Windows: Getting Started

Okay, if you are reading this, you may (probably) have been searching for something like “rust gtk getting started” on Google. Most of them points to another awesome guides such as here. I wrote...

javalite_rest 0

RESTful với JavaLite và MySQL / SQLite

JavaLite là một bộ frameworks (gồm nhiều framework con) dùng để đơn giản hóa một số tác vụ, đầu việc thường làm khi phát triển ứng dụng, thường là web. Bài hướng dẫn sau đây tập trung vào việc tạo một ứng dụng Restful với MySQL / SQLite.