Điều hướng màn hình bằng Generated Route trong Flutter

https://www.filledstacks.com/snippet/clean-navigation-in-flutter-using-generated-routes/

Trong Flutter Framework có 2 cách để xử lý điều hướng màn hình là Named Route (điều hướng màn hình theo tên) và điều hướng màn hình trực tiếp (tạo ra Widget chứa Scaffold / Widget chính của màn hình thứ 2, sau đó nhảy đến màn hình mới tạo này). Cách thứ hai dễ tiếp cận hơn và tìm tài liệu dễ hơn do đã được ghi ngay trên docs của flutter.dev . Với cách thứ nhất, chúng ta có thể điều hướng màn hình từ bất kì đâu và kiểm tra logic xác thực cũng như làm nhiều trò hay hơn.

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.