ReactJS Coding Convention

Quy ước chung (áp dụng cho cả ReactJS và React Native)

1. Chỉ sử dụng NodeJS phiên bản LTS mới nhất. Hiện là 12.
2. Cài đặt code-gyp dạng global package.

Về cú pháp

1. Tên các biến phải được viết dạng camelCase:

// OK
import reservationCard from './ReservationCard';

// Không được
import ReservationCard from './ReservationCard';

// Không được
const ReservationItem = <ReservationCard />;

// OK
const reservationItem = <ReservationCard />;
camelCase

 

2. Tuân thủ theo bộ quy ước StandardJS. Tại sao? Vì chỉ cần 1 gói này + lint-stagedsnazzy là có thể chạy được linting và sửa code mà không cần 1 đống eslint plugin.

3. Đặt tên component có ý nghĩa: Mỗi tên component cần thể hiện được vị trí/vai trò của nó. Ví dụ: Sidebar thì nội dung phải thể hiện được component đó là một thanh bên phải/trái trên trang web.

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.