Sử dụng RxJava – 02: Truyền dữ liệu bất biến

// https://github.com/mgp/effective-rxjava/blob/master/items/emit-immutable-values.md

Có 2 vấn đề mà lập trình viên luôn luôn phải giải quyết trong quá trình làm việc:

– Xử lý vấn đề.

– Giảm thiểu độ phức tạp của công việc.

Cái thứ nhất thì không phải bàn cãi.

Dự án ReactiveCocoa , một dự án tương tự RxJava nhưng dành cho phía nhà Mac. Có ghi định nghĩa về project của họ:

“streams of values over time.”

Trong Reactive Programming, dữ liệu được coi như các stream (dòng thông tin). Làm việc với Reactive Programming nói chung và RxJava nói riêng là làm việc với những dòng dữ liệu đó. Từ định nghĩa trên, chúng ta có thể hiểu mở rộng ý đó thêm như sau:

“truyền dòng dữ liệu bất biến” (streams of immutable values over time)

State, hay

Leave a Reply