Sử dụng RxJava – 02: Truyền dữ liệu bất biến

Bất biến Có 2 vấn đề mà lập trình viên luôn luôn phải giải quyết trong quá trình làm việc: – Xử lý vấn đề. – Giảm thiểu độ phức tạp của công việc. Cái thứ nhất thì không phải bàn cãi. Dự án ReactiveCocoa, một dự án tương tự RxJava nhưng dành cho phía […]