Skip to main content

One post tagged with "mathematics"

View All Tags

· 9 min read
Doko

Gần đây khi làm việc với Aegisub và các công cụ karaoke, tôi nhận thấy việc tạo ra các hiệu ứng phức tạp liên quan đến hình học không đơn giản.

Ví dụ nếu muốn tạo hiệu ứng vỡ chữ sang các mảnh tam giác, ta cần đến thuật toán Jarviss hoặc Graham và Delauney. Trong đó:

  • Jarviss hoặc Graham: Dùng để tìm ra convex hull - bao lồi - là hình bao ngoài chứa tất cả các điểm đầu vào.
  • Delauney: Thuật toán chia convex hull thành các mảnh tam giác sao cho không có tam giác nào chồng lên nhau.