Skip to main content

Thêm font cho Linux

· One min read
Doko
Writer
  1. Mở console.
  2. cd vào folder $HOME.
  3. Copy các file font vào đây.
info

Có thể dùng script sau để tách font từ mkv, cần cài đặt thêm mkvmerge:

  1. Update font cache:
fc-cache -fv
  1. Xong.