Skip to main content

12 posts tagged with "programming"

View All Tags

Solidity self-notes

· One min read
Doko
Writer

Trong solidity, các hàm trong interface luôn phải có từ khoá external:

// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
pragma solidity 0.8.4;

import "./Library.sol";

interface IAccountVault {
function deposit(address account, uint256 amount) external;

function withdraw(address account, uint256 amount) external;
}

cũng có thể có thêm view:

function deposit(address account, uint256 amount) external;

nhưng không có internal:

// Sẽ bị compiler báo lỗi
function deposit(address account, uint256 amount) internal;

Chuyển Unicode thành UTF8 char

· 3 min read
Doko
Writer

Chuyển Unicode thành ký tự UTF-8.

Trước tiên hãy xem bảng sau, bên trái là khoảng các kí tự unicode, bên phải là dạng nhị phân sau khi convert:

U-00000000 – U-0000007F: 	0xxxxxxx
U-00000080 – U-000007FF: 110xxxxx 10xxxxxx
U-00000800 – U-0000FFFF: 1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
U-00010000 – U-001FFFFF: 11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
U-00200000 – U-03FFFFFF: 111110xx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
U-04000000 – U-7FFFFFFF: 1111110x 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

Và dĩ nhiên là tất cả tính toán đều phải đưa về dạng nhị phân. Các chữ cái x đều phải được điền bằng giá trị tương ứng.

RxJava Legacy (03) - Observable và chuỗi Observer hoạt động ra sao?

· 8 min read
Doko
Writer
info

Đây là bài viết cũ, ở thời điểm hiện tại RxJava 3 đã ra mắt nhưng concept và các khái niệm cơ bản vẫn còn dùng được. Series gốc có thể tìm thấy tại đây.

Cách hoạt động của Observable và chuỗi observer

Chuỗi ObservableObserver rất quan trọng. Cần phải hiểu cách hoạt động của chúng để hiểu được RxJava hoạt động ra sao.

Để bắt đầu, chúng ta lấy một ví dụ đơn giản của đơn giản:

Message Queue với Bull (NodeJS + TypeScript)

· 3 min read
Doko
Writer

Bull là một trong số các thư viện hỗ trợ message queue rất tốt trên NodeJS (bên cạnh RabbitMQ, Kafka, rsmq, agenda,...), và dựa trên Redis để lưu dữ liệu.

Message queue là giải pháp để giải quyết các vấn đề trong công nghệ, thường là backend:

  • Xử lý background.
  • Gửi thông tin theo hàng đợi.
  • Xử lý đồng bộ, concurrency.

Bull là thư viện có thể giúp cả 3 vấn đề trên, và bản thân cũng có 3 thành phần chính:

  • Producer: Thành phần tạo ra các công việc (job) và ném chúng vào queue (hàng đợi).
  • Consumer: Thành phần nhận việc từ queue.
  • Listener: Thành phần lắng nghe các sự kiện diễn ra trong hàng đợi (completed, failed, stalled).

RxJava Legacy (01) - Retro Lambda

· 2 min read
Doko
Writer
info

Đây là bài viết cũ, ở thời điểm hiện tại RxJava 3 đã ra mắt nhưng concept và các khái niệm cơ bản vẫn còn dùng được. Series gốc có thể tìm thấy tại đây.

Java 8+ với rất nhiều tính năng và cú pháp mới được giới thiệu, trong đó có Lambda Expression được sử dụng để viết anonymous class ngắn gọn hơn. Hiện nay Android Studio 3 đã hỗ trợ cú pháp Java 8 gần như hoàn chỉnh (đã hoàn chỉnh ở API 24) nhưng vì lý do nào đó mà các bạn không thể sử dụng Android Studio 3 thì Retrolambda chính là giải pháp.

RxJava Legacy (02) - Immutable

· 8 min read
Doko
Writer
info

Đây là bài viết cũ, ở thời điểm hiện tại RxJava 3 đã ra mắt nhưng concept và các khái niệm cơ bản vẫn còn dùng được. Series gốc có thể tìm thấy tại đây.

Bất biến

Có 2 vấn đề mà lập trình viên luôn luôn phải giải quyết trong quá trình làm việc:

  • Xử lý vấn đề.
  • Giảm thiểu độ phức tạp của công việc.

Cái thứ nhất thì không phải bàn cãi.

TypeScript + CRA 3 + Absolute Import + Electron

· 7 min read
Doko
Writer
info

Lưu ý: Ở thời điểm hiện tại, CRA 3.0 đã hỗ trợ absolute import. Ta không cần phải dùng đến craco để import mà có thể dựa vào src/ làm alias gốc.

Kể từ phiên bản Create React App (CRA 2.0), ta đã có thể tạo project với TypeScript mà không cần dùng đến create-react-app-typescript. Và nhờ có Babel 7 với khả năng hỗ trợ TypeScript mạnh, việc migrate sang TypeScript trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Tuy nhiên...

Rust + GTK on Windows - Getting Started

· 4 min read
Doko
Writer

rust-gtk

Okay, if you are reading this, you may (probably) have been searching for something like "rust gtk getting started" on Google. Most of them points to another awesome guides such as here.

Rust is an interesting language and I decided to get along with it (after years of working with JavaScript, Java and Dart). I decided to give it a try with desktop UI development, but bumped into toolchain obstacles.