Skip to main content

One post tagged with "git"

View All Tags

Đổi git remote origin

Doko

Doko

Administrator

git

Mặc định khi clone một project từ git (github, gitlab,…), trong thư mục của project sẽ có một thư mục con tên .git. Trong đó có một số file và thư mục có dạng: