Skip to main content

One post tagged with "provider"

View All Tags

Flutter Architecture với Provider và Provider Architecture MVVM (phần 1)

· 9 min read
Doko
Writer

flutter

Để khỏi mất thời gian giới thiệu. Chúng ta có luôn 2 từ khoá, cũng là 2 thư viện được sử dụng để thiết kế khung code cho Flutter. Do Flutter là UI framework dạng widget/component tương tự với React, ta cũng có thể dùng Redux nhưng khối lượng code sẽ dày lên không cần thiết. Và qua một thời gian nghiên cứu, thì Provider architecture có vẻ phù hợp hơn cả:

Tại thời điểm viết bài, 2 lib cần thiết có version tương ứng là:

provider: 4.0.2
provider_architecture: 1.0.5

Chúng ta sẽ xây dựng một app đơn giản: 2 màn hình: